Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги на посетителите на уебсайта ZaNeya.com, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ

Внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта.

I. ДЕФИНИЦИИ

За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

 • zaneya.com (www.zaneya.com) e виртуален информационен портал в Интернет (за краткост е наричан “Собственик на портала” или само “Собственик”)
 • “Услуги” са предоставяните на потребителите на портала zaneya.com информационни ресурси, а също и възможността да изразяват мнения.
 • “Потребител” e всяко физическо лице, което чрез портала ползва предоставяни от Собственика услуги.
 • “Материал” е всяка база данни, достъпна чрез портала zaneya.com, както и всяка история или друго произведение на литературата или публицистиката, в което е вложено творчество и което е годен обект на авторско право.
 • Електронна препратка – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
 • URL (съкращение от Uniform Resource Locator, универсален указател на ресурс) е стандартизиран указател за мрежовия адрес на даден ресурс, например документ или страница, в Интернет или друго пространство. Всяка страница в World Wide Web има URL, който я идентифицира по уникален начин. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния web-възел.

II. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ZaNeya.com и всяко лице, което посещава Страница на портала ZaNeya.com, във връзка с ползването на информацията и услугите на портала. С преминаването през която и да е хипер-връзка на Страниците, Потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

ZaNeya.com има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.

ZaNeya.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица, единствено чрез доброволно предоставяне на своя имейл адрес.

ZaNeya.com предоставя безплатни услуги на потребителите си и те от своя страна с влизането си в сайта ZaNeya.com и отварянето на която и да е негова страница, модул, поле или popup, се съгласяват, че с въвеждането на своя имейл адрес потребителят изразява изричното си съгласие, че ZaNeya.com има правото да:

 • му изпраща непоискани търговски съобщения по имейл;
 • му изпраща информация свързана със сайта ZaNeya.com;
 • му изпраща по имейл рекламни бюлетини от трети страни;

Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по имейл от ZaNeya.com, като следва инструкциите в някое от писмата.

Потребителят сключва нов договор със уебсайта ZaNeya.com при всяко ново влизане в портала. Общите условия на договора са разположени на видно място на уебсайта на ZaNeya.com и имат действие към момента на сключването му.

III. Услуги, предоставяни от Собственика на портала

Собственикът предоставя следните информационни услуги:

1. Каталог с подредени по теми хипер-връзки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

2. Хипер-връзки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

3. Хипер-връзки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

4. Други.

5. ZaNeya.com не носи никаква отговорност за евентуално настъпили щети материални или нематериални или пропуснати ползи за потребителя ако:

 • Същият влезе в отношения, кореспонденция или други с трети страни;
 • Същият заяви, закупи, заплати и т.н. стоки и/или услуги, предлагани от трети страни;
 • Същият последва линкове/съдържание на трети страни.
 • Същият осъществи каква да е интеракция с трети страни.

В този смисъл ZaNeya.com, в рамките на закона, има ограничена отговорност спрямо цялото публикувано съдържание на трети страни.

6. При ползване на предоставяните услуги и информация, Потребителя няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:

6.1.  противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

6.2. съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

6.3. съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;

6.4. имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

6.5. нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;

6.6. представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

6.7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

6.8. нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

7.  В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията, Собственика има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

IV. Права и задължения на Собственика

Потребителите се съгласяват, че ZaNeya.com с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата може да събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др. По време на мониторинга, информацията може да се проверява, записва, копира и да се използва за разрешени цели в съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на ZaNeya.com, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство, както и за защита на правата и интересите на ZaNeya.com, свързани с него предприятия, клонове, техните директори, служители, работници, когато това е свързано с изискванията на действащото законодателство; с цел спазване на настоящото споразумение или когато е изрично разрешено от Потребителя.
ZaNeya.com си запазва правото по всяко време да откаже да публикува, да промени или премахне информация или материали, изцяло или частично, ако прецени, че те представляват нарушение на настоящото споразумение.

1. Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани на страниците на портала.

2. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Собственика, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

3. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

4. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

5. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

V. АВТОРСКИ ПРАВА

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при изричното писмено съгласие от страна на Собственика

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ZaNeya.com. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение, стига да бъде запазена директната връзка (url), която води директно до статията в ZaNeya.com. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от ZaNeya.com. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и URL.

Право на изключително ползване

1. При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта ZaNeya.com потребителят, като се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление, отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

2. Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл.19 от закона) и правото му да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

3. Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години.

4. Върху съответния материал потребителят по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на портала.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. ZaNeya.com няма задължение да уведомява потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения.

Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на www.ZaNeya.com, Ви обвързва с тях.